30. 10. 2020  12:11 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PROJ2_V - Projekt 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-PROJ2_V
Názov predmetu:
Projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kompletnosť a správnosť spracovania zadanej témy overená vedúcim projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti v oblasti komplexného riešenia hydrotechnických stavieb. Tvorivo ich využije v praktickej plánovacej a projekčnej činnosti. Bude podporený tvorivý tímový prístup ku koncepčnému návrhu viacúčelového vodného diela v konkrétnom území v nadväznosti na paralelne spracovávané zadania z povinných predmetov, s cieľom integrovať stavebno-technické a prevádzkové požiadavky hydrotechnických stavieb so špecifickými územnými podmienkami. Princípy podrobného riešenia a konštrukčného návrhu budú aplikované na vybrané hydrotechnické objekty riešeného vodného diela. Študent sa naučí názorne prezentovať výsledky svojej práce a obhajovať navrhované riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobné riešenie a konštrukčný návrh vodnej resp. malej vodnej elektrárne, t.j. hydrotechnického objektu pre energetické využitie viacučelového vodného diela, ktorého koncepčné riešenie bolo navrhnuté v rámci voliteľného predmetu Projekt 1.
- Posúdenie dopadov na životné prostredie.
- Prezentácia a obhajoba projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GABRIEL, P. -- ČIHÁK, F. -- KUČEROVÁ, J. Malé vodní elektrárny. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1992. 178 s. ISBN 80-01-00875-4.
DUŠIČKA, P. -- GABRIEL, P. -- HODÁK, T. -- ČIHÁK, F. -- ŠULEK, P. Malé vodní elektrárny. Bratislava : Jaga, 2003. 175 s. ISBN 80-88905-45-1.
HODÁK, T. Využitie vodnej energie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1977. 267 s.
DUŠIČKA, P. -- HODÁK, T. Využitie vodnej energie: Návody na cvičenia 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 128 s. ISBN 80-227-0666-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A
B
C
D
EFX
52,6 %
27,4 %
8,9 %
4,4 %
3,0 %3,7 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: