15. 10. 2019  13:40 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PROJ2_V - Projekt 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PROJ2_V
Názov predmetu: Projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kompletnosť a správnosť spracovania zadanej témy overená vedúcim projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti v oblasti komplexného riešenia hydrotechnických stavieb. Tvorivo ich využije v praktickej plánovacej a projekčnej činnosti. Bude podporený tvorivý tímový prístup ku koncepčnému návrhu viacúčelového vodného diela v konkrétnom území v nadväznosti na paralelne spracovávané zadania z povinných predmetov, s cieľom integrovať stavebno-technické a prevádzkové požiadavky hydrotechnických stavieb so špecifickými územnými podmienkami. Princípy podrobného riešenia a konštrukčného návrhu budú aplikované na vybrané hydrotechnické objekty riešeného vodného diela. Študent sa naučí názorne prezentovať výsledky svojej práce a obhajovať navrhované riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobné riešenie a konštrukčný návrh vodnej resp. malej vodnej elektrárne, t.j. hydrotechnického objektu pre energetické využitie viacučelového vodného diela, ktorého koncepčné riešenie bolo navrhnuté v rámci voliteľného predmetu Projekt 1.
- Posúdenie dopadov na životné prostredie.
- Prezentácia a obhajoba projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GABRIEL, P. -- ČIHÁK, F. -- KUČEROVÁ, J. Malé vodní elektrárny. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1992. 178 s. ISBN 80-01-00875-4.
DUŠIČKA, P. -- GABRIEL, P. -- HODÁK, T. -- ČIHÁK, F. -- ŠULEK, P. Malé vodní elektrárny. Bratislava : Jaga, 2003. 175 s. ISBN 80-88905-45-1.
HODÁK, T. Využitie vodnej energie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1977. 267 s.
DUŠIČKA, P. -- HODÁK, T. Využitie vodnej energie: Návody na cvičenia 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 128 s. ISBN 80-227-0666-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

ABCDEFX
50,8 %28,0 %9,3 %4,2 %3,4 %4,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Rumann, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Šulek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: