16. 6. 2019  15:34 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-REM_C - Real Estate Market (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-REM_C
Názov predmetu: Real Estate Market
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
semestrálna práca, prezentácie
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie a znalosti o realitnom trhu, od stavu ktorého závisí úroveň stavebnej aktivity. Študent porozumie fungovaniu realitného trhu, spozná jednotlivé faktory a riziká ovplyvňujúce trh nehnuteľností. Tieto poznatky zlepšujú vedomostný základ študenta, ktorý je nevyhnutný pre prácu v investorských a realitných organizáciách, v bankách, developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe a samospráve.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do oblasti nehnuteľností a realitného podnikania (služby poskytované v realitnom priemysle).
Rozdelenie nehnuteľností a charakteristika realitného trhu, faktory ovplyvňujúce ponuku nehnuteľností a dopytu po nehnuteľnostiach. Kancelárske priestory. Prípadové štúdie.
Fungovanie realitného trhu. Fisherov-DiPasqualle-Wheatonov model trhu nehnuteľností. Cyklické javy na trhu nehnuteľností.
Základné pojmy a pozadie realitného práva, formy vlastníctva, majetkové práva k nehnuteľnostiam (real property) a majetkové práva k hnuteľným veciam (personal property).
Prieskum (analýzy) na realitnom trhu. Ciele prieskumu a jeho užívatelia.
Riadenie rizík v oblasti investícií do nehnuteľností.
Medzinárodné investície do nehnuteľností: Trhy, stratégia a implementácia.
Financovanie nehnuteľností - prehľad, financie a nehnuteľnosti, realitné fondy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IVANIČKA, K. Trh nehnuteľností a developérsky proces. Bratislava: STU, 2008. ISBN 978-80-227-2661-0.
ADAMUŠČIN, A. -- ĎURIŠOVÁ, J. Trh kancelárskych priestorov - teória a prax. Bratislava: Devin printing house, 2011. 230 s. ISBN 978-80-89493-07-4.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. Economic aspects of Sustainable development of built environment in Europe. Germany :Frankfurt am Main : MCDP International UG, 2013. 230 s. ISBN 978-3-9810884-2-7.

Odporúčaná:
Adrienne Schmitz, Deborah L. Brett (2002) Real Estate Market Analysis: A Case Study Approach, ULI-the Urban Land Institute, Washington, ISBN 0-87420-868-8
Cortesi, R. G. (2001): Mastering Real Estate Principles, Dearborn Financial Publishing, Chicago, ISBN 0-7931-8766-4
Charles F. Floyd,Marcus T. Allen (2002): Real Estate Principles, Seventh Edition, Published by DeabornTM Real estate Education, Chicago, ISBN 0-7931-4183-4
Miles, E.-Berens, G. – Weiss, M. (2000): Real Estate Development. Principles and process. Urban land Institute. Washington.
Wade E. Gaddy,Robert E. Hart,Judy Wolk (2003): Real Estate Fundamentals, Sixth Edition, Published by DeabornTM Real estate Education, ISBN 0-7931-6471-0

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCDEFX
20,0 %15,0 %30,0 %25,0 %10,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: