19. 11. 2019  11:17 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-RGEO - Rekonštrukcie v geotechnike (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-RGEO
Názov predmetu: Rekonštrukcie v geotechnike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza príčin porúch základových konštrukcií s dôrazom na zmeny vlastností zemín spôsobené antropogénnymi faktormi. Poukázanie na poruchy spôsobené v rôznych etapách prípravy, výstavby a užívania občianskych, priemyselných, dopravných a vodohospodárskych stavieb. Spôsoby odstraňovania vzniknutých porúch a zásady predchádzania porúch.
 
Stručná osnova predmetu:
•Rozdelenie príčin porúch základových konštrukcií. Najčastejšie chyby spôsobené nedostatočným alebo nevhodným prieskumom.
•Zmeny vlastností zemín spôsobené prírodnými procesmi a antropogénnymi zásahmi.
•Nedostatky projektovej prípravy, nedodržania technologických zásad pri zhotovovaní a nedodržiavanie prevádzkových predpisov pri užívaní.
•Sanácia nestabilných území.
•Tradičné podchytávanie a rozširovanie existujúcich základov.
•Moderné metódy podchytávania. Zabezpečovanie objektov v blízkosti hlboko situovaných základov alebo hlbokých výkopov, predovšetkým mikropilóty, injektovanie, prúdová injektáž.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. Geotechnické problémy pri zakladaní stavieb: Poruchy,rekonštrukcie a sanácie. Bratislava : Jaga, 1996. 168 s. ISBN 80-967095-8-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava: JAGA group, s.r.o. Bratislava, 2004. 360 s. ISBN 80-88905-99-0.
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

ABCDEFX
53,2 %41,9 %1,6 %3,3 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: