20. 10. 2019  4:04 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-REZK - Rekultivačné zásahy v krajine (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-REZK
Názov predmetu: Rekultivačné zásahy v krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre účasť na skúške.
Hodnotenie: 1. test 10 bodov 2. zadanie 40 bodov 3. skúška 50 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Predstaviť kľúčové aspekty revitalizácie devastovaných území v krajine z hľadiska riešenia sociálnych, kultúrnych, ekonomických a environmentálnych problémov a metodiku prípravy projektov regenerácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia problematiky devastovaných priestorov v krajinárskej tvorbe.
2. Udržateľný rozvoj ako teoretický princíp revitalizácie
3. Socio-kultúrne aspekty revitalizácie
4. Ekonomické a sociálne súvislosti revitalizácie
5. Analýza ponuky a dopytu vo vzťahu k devastovaným priestorom
6. Environmentálne dimenzia revitalizácie
7. Brownfields ako špecifická problematika v revitalizácii devastovaných priestorov
8. Príprava projektov revitalizácie devast.priestorov
9. Manažment projektov a subjekty rozvoja revitalizácie devast.priestorov
10. Hodnotenie sociálnych dopadov projektov revitalizácie devast.priestorov
11. Hodnotenie ekonomických impaktov projektov revitalizácie devast.priestorov
12. Hodnotenie vplyvov na životné prostredie projektov revitalizácie devast.priestorov
13. Štúdia uskutočniteľnosti projektov revitalizácie
14. Marketingová stratégia projektov revitalizácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. Metódy a nástroje revitalizácie území s dôsledkami narušeného režimu v krajine. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 243--253. ISBN 80-88999-05-7.
BELČÁKOVÁ, I. Landscape Management. Theory and practice. Bački Petrovac : Akva Rojal doo, 2013. 95 s. ISBN 978-86-89665-00-0.
BELČÁKOVÁ, I. Morava - Slovak Part. In ROCH, I. -- PETRÍKOVÁ, D. Border-Free River Basins Flusslandschaften ohne Grenzen. Mitteleuropäische Ansätze zur Entwicklung vom Flusslandschaften und Förderung landschaftsbezogener Identität. Bratislava : Road, 2005, s. 126--142. ISBN 80-88999-28-6.
BELČÁKOVÁ, I. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. Bratislava : Trio Publishing, 2013. 128 s. ISBN 978-80-89552-37-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

ABCDEFX
97,9 %2,1 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: