28. 10. 2020  21:02 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-RVT - Revitalizácie vodných tokov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-RVT
Názov predmetu:
Revitalizácie vodných tokov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti z oblasti riečnych procesov korýt tokov a ich vplyve na biologické prostredie toku. V predmete sú zdôvodnené návrhové parametre úpravy a revitalizácie korýt vo vzťahu k účelu toku a vplyve technického zásahu na ekosystém.
Vysvetlené sú metódy posúdenia návrhových parametrov úpravy vo vzťahu k stabilite, protipovodňovej ochrane ako aj ku kvalite akvatickej oblasti toku.
V predmete sú vysvetlené základy hodnotenia abiotických a biotických parametrov toku, ekologické aspekty revitalizácie tokov a stratégia pre skvalitnenie tokov na Slovensku.
Teoretické vedomosti budú aplikované v projekte úpravy a revitalizácie toku s podporou výpočtovej techniky.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
• Účel a prostriedky úprav tokov
• Činnosť a vývoj prirodzených korýt tokov
• Zásady komplexného riešenia úprav tokov
• Technické práce v úpravách tokov s dôrazom na zachovanie prirodzeného habitatu toku
• Ekologické aspekty revitalizácií tokov
• Hodnotenie kvality habitatu akvatickej oblasti toku pomocou bioindikátorov
• Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizáciu tokov
• Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia
• Starostlivosť o akvatické a terestrické biotopy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

A
B
C
D
E
FX
69,2 %
0 %
26,9 %
3,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: