31. 10. 2020  23:42 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-RBM_C - River Basin Management (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-RBM_C
Názov predmetu:
River Basin Management
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 2. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Náplňou predmetu je oboznámenie sa s progresívnymi metódami integrovaného manažmentu vôd v povodí. Študenti sa oboznámia s genézou vzniku povodňových situácií na povodiach a so spôsobmi riešenia ochrany proti povodniam; s eróznymi procesmi v povodiach, vrátane transportu chemických látok z povodí a naučia sa navrhovať opatrenia na zníženie odnosu pôdy a plošného znečistenia vodných zdrojov. Oboznámia sa s problematikou vodného režimu krajiny (závlahy, odvodnenie) a možnosťami jeho optimálneho zabezpečenia.
 
Stručná osnova predmetu:
 Protipovodňová ochrana krajiny.
 Odhad povodňového rizika a jeho minimalizácia.
 Erózne a transportné procesy v povodí.
 Agrotechnické a technické opatrenia na zníženie straty pôdy a odnosu látok z povodí.
 Druhy odvodňovacích a závlahových systémov.
 Návrh a prevádzka hydromelioračných systémov.
 Vodohospodárske stavebné diela pre integrovaný manažment vôd
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Morgan, R.P.C.:Soil erosion and conservation. Longman Group UK Limited 1995, 194 pp., ISBN 0-470-23514-4.
USDA – Natural Resources Conservation Service: Irrigation – Handbooks and Materials [online]. URL: http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1045075

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

A
B
C
D
E
FX
48,0 %28,0 %16,0 %4,0 %4,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Németová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Valent, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: