2. 6. 2020  14:12 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IV1-SPBIM1 - Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-SPBIM1
Názov predmetu:
Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné poznatky BIM (Building Information Modeling), modelovania vo vybranom BIM programe, oboznámenie sa s jeho užívateľským prostredím a jeho základnými funkciami a vlastnosťami.
Absolvent sa naučí tvoriť a upravovať základné objekty, vytvárať rezy, pohľady, axonometrie, perspektívy a finalizovať projekt na úrovni architektonickej štúdie.
Skupina študentov zo statickým zameraním získa základné zručnosti v programe pre návrh oceľových a železobetónových konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do BIM a oboznámenie sa s užívateľským prostredím programu
2. Správa súboru
3. Tvorba a upravovanie základných objektov (steny, strechy, schodiská, podlahy)
4. Práca s 2D prvkami (čiary, šrafy, kóty, detaily)
5. Tvorba a upravovanie rezov, pohľadov, axonometrie a perspektív
6. Práca s konštrukčnými prvkami, špeciálne vlastnosti stien a 
7. modelovanie terénu
8. Nástroje na prezentáciu a finalizáciu projektu (renderovanie, tlač)
Pre softvér na riešenie statických úloh je osnova upravená pre potreby staticko-konštrukčného návrhu objektu
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
https://academy.autodesk.com/curriculum
https://campus.allplan.com/en.html
https://myarchicad.com/
https://teklastructures.support.tekla.com/atc-faq

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
24. 2. 2020
Schválil: Ing. Martin Jamnický, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 24. 02. 2020.

Typ výstupu: