22. 1. 2020  11:46 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SMF_C - Soil Mechanics and Foundation (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SMF_C
Názov predmetu: Soil Mechanics and Foundation
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach, Správne vypracované všetky zadania a laboratórne cvičenia.
Získanie min. 56 % bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základov geotechnického inžinierstva a poznatkov o interakcii stavieb a ich podložia. Teoretické poznatky o vlastnostiach zemín a skalných hornín, určovanie vlastností v laboratóriu. Interpretácia výsledkov prieskumu horninového prostredia, terénnych a laboratórnych skúšok. Klasifikácia zemín a skalných hornín na stavebné účely. Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií. Plošné a hĺbkové základy – navrhovanie a technológia zhotovovania. Naučiť sa základné zásady navrhovania základových konštrukcií a stavebných jám, poznať konštrukčné riešenia a technologické postupy zhotovovania základových konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a úloha geotechniky v stavebníctve, základné pojmy a terminológia.
Základné fyzikálne vlastnosti zemín (zrnitosť, objemová hmotnosť, vlhkosť, uľahnutosť, plasticita, konzistencia) a ich stanovenie laboratórnymi a terénnymi skúškami.
Klasifikácia zemín a skalných hornín v stavebníctve.
Mechanické správanie zemín, šmyková pevnosť a stlačiteľnosť zemín.
Mechanické správanie skalných hornín, charakteristiky pevnosti a deformačné vlastnosti.
Zhutniteľnosť zemín a vlastnosti zemín pri styku s vodou.
Napätie v základovej pôde, geostatický tlak a zemný tlak.
Stabilita svahov, metódy výpočtu a posúdenie stability svahov.
Základy navrhovania geotechnických konštrukcií, medzné stavy, spôsoby navrhovania a vstupné údaje.
Navrhovanie plošných základov 1. a 2. geotechnickej kategórie, sadanie plošných základov.
Hĺbkové základy: druhy a spôsob ich navrhovania, konštrukčné usporiadanie, technologické postupy.
Stavebné jamy, druhy pažiacich systémov a tesniacich konštrukcií.
Stabilita svahov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TERZAGHI, K. -- PECK, R. Soil mechanics in engineering practice. New York: J. Wiley andSons , 1956. 568 s.
ATKINSON, J. The mechanics of Soils and Foundations . London: Taylor & Francis, 2nd edition, 2007. 442 s.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

ABCDEFX
22,5 %17,5 %12,5 %20,0 %22,5 %5,0 %
Vyučujúci: RNDr. Martin Brček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
Ing. Eliška Kučová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: