27. 1. 2020  19:59 Bohuš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-SFP_C - Special Foundation Problems (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SFP_C
Názov predmetu: Special Foundation Problems
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešne vypracovanie zadaného projektu s použitím dostupného softvéru a jeho prezentácia.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikácia teoretických poznatkov mechaniky zemín, inžinierskej geológie a zásad navrhovania geotechnických konštrukcií pri riešení konkrétneho príkladu z geotechnickej praxe. Oporné konštrukcie – navrhovanie a technológia zhotovovania. Zlepšovanie vlastností základových pôd. Absolvent vie navrhnúť spôsob zlepšenia základovej pôdy. Vie prezentovať koncepciu návrhu zakladania, jeho posúdenia z hľadiska mechanickej stability a environmentálnych aspektov. Vypracuje projekt pre zadaný druh geotechnickej konštrukcie s alternatívnymi riešeniami a s použitím dostupného geotechnického softvéru. Posúdi navrhnutú konštrukciu a navrhne monitoring.
 
Stručná osnova predmetu:
Zhodnotenie geotechnického prieskumu pre danú lokalitu a geotechnickú konštrukciu.
Stanovenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov zemín použitím štatistických metód.
Zostavenie geotechnického modelu a voľba optimálneho technologického postupu.
Vypracovanie projektu geotechnickej konštrukcie na základe získaných podkladov z prieskumu a zadaných vstupných údajov o danej lokalite a stavbe s využitím dostupných počítačových programov (softvérov.
Posúdenie environmentálnych aspektov a alternatívnych riešení navrhnutej konštrukcie.
Vypracovanie správy z navrhovania geotechnickej konštrukcie podľa požiadaviek Eurokódu 7 -1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TERZAGHI, K. -- PECK, R. Soil mechanics in engineering practice. New York: J. Wiley andSons , 1956. 568 s.

Odporúčaná:
EN 1997-1 Eurocode 7 Geotechnical design. Part 1 General rules
EN 1997-2 Eurocode 7 Geotechnical design. Part 2 Ground investigation and testing

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
71,4 %4,8 %9,5 %4,8 %9,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: