22. 10. 2019  18:07 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SVHK_V - Stavby vodného hospodárstva krajiny (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SVHK_V
Názov predmetu: Stavby vodného hospodárstva krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o hydromelioračných stavbách, ich hodnotení z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Pochopí princípy návrhu odvodňovacích a závlahových stavieb a získa poznatky o podkladoch potrebných k ich návrhu. Získa prehľad o odvodňovacích zariadeniach a spôsoboch závlah a o objektoch nevyhnutných pre plnenie ich funkcie. Získa praktické skúsenosti v oblasti návrhu a projektovania hydromelioračných stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
- Význam hydromelioračných stavieb a ich vplyv na úpravu vodného režimu pôd, podklady pre návrh, hodnotenie z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia.
- Príčiny a druhy zamokrenia. Odtok z povodia (povrchový a podzemný odtok). Rozbor prúdenia vody pri odvodnení.
- Hlavné odvodňovacie zariadenia, ochrana pred cudzími vodami, spôsoby riešenia odpadu, čerpacie stanice odvodňovacie.
- Podrobné odvodňovacie zariadenia – povrchové, podzemné. Špeciálne druhy odvodnenia.
- Vlahová potreba rastlín. Zdroje vody pre závlahy, kvalita a odber vody pre závlahy.
- Určenie základných dimenzačných veličín potreby závlahovej vody, jej prívod a rozvod. Technické riešenie a hydraulický výpočet závlahových sietí.
- Druhy a spôsoby závlahy. Závlahy špeciálnych kultúr. Progresívne spôsoby závlah. Závlahové čerpacie stanice.
- Realizácia, prevádzka, údržba a rekonštrukcia odvodňovacích a závlahových zariadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
16,9 %16,9 %30,8 %23,1 %12,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. František Cyprich (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: