7. 4. 2020  23:04 Zoltán
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-SSR - Štatistický sofvér R (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-SSR
Názov predmetu: Štatistický sofvér R
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy, správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
R je programovací jazyk a voľne dostupné prostredie primárne určené pre štatistickú analýzu údajov a ich zobrazenie. Jeho popularita na akademickej pôde celosvetovo prudko rastie, čo ho zároveň predurčuje na čoraz častejšie využívanie aj v praxi. Študent popri zopakovaní a rozšírení poznatkov o štatistických metódach spozná princípy fungovania R, najdôležitejšie programové balíky, vývojové a grafické prostredia, nástroje zobrazenia údajov a výsledkov analýzy. Po ukončení predmetu by mal byť schopný analyzovať a spracovať súbory reálnych štatistických dát a zároveň je pripravený absolvovať náročnejšie predmety ako napr. Data mining či Analýza časových radov. Programovací jazyk R sa môže použiť aj na podporu výpočtov na iných predmetoch študijného programu MPM.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do systému R, prehľad vývojových prostredí a grafických nadstavieb.
- Manipulácia s kvalitatívnymi a kvantitativnými údajmi.
- Zobrazenie viacrozmerných údajov.
- Bodové a intervalové odhady parametrov rozdelenia pravdepodobnosti.
- Testovanie štatistických hypotéz.
- Regresia, ANOVA, zovšeobecnený lineárny model, fitovanie nelineárnych funkcií.
- Programovanie, paralelizácia výpočtov.
- Export/import, využitie R v prostredí systému Wolfram Mathematica.
- Prehľad neštatistických aplikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DROZD, P. Cvičení z biostatistiky, Základy práce se softwerem R.  [online]. 2007. URL: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/Rdoc/drozd_biostatistika_r.pdf.
KALINA, M. -- BACIGÁL, T. -- SCHIESLOVÁ, A. Úvod do pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Kap. 11: Príklady v R.  [online]. 2010. URL: http://cran.r-project.org/doc/contrib/FundamentalsOfProbAndMStatistics-Slovak.pdf.
KOLÁČEK, J. -- KONEČNÁ, K. Jak pracovat s jazykem R.  [online]. 2010. URL: http://www.nti.tul.cz/cz/images/7/7d/Navod_R_cesky.pdf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: