25. 10. 2020  4:14 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TEVDK - Technické a výtvarné dielo v krajine (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-TEVDK
Názov predmetu:
Technické a výtvarné dielo v krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1. test 20 bodov 2. zadanie 80 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky) = 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Základný súbor poznatkov o umiestňovaní a výstavbe technických a výtvarných diel v krajinnom prostredí. Predmet sa zameriava na hodnotenie pôsobenia technických a výtvarných diel dominantne pôsobiacich v krajine, analyzovanie ich účinku na krajinný obraz. Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými podmienkami situovania týchto diel v krajine, spôsobmi ich začlenenia do krajinného obrazu od širších vzťahov až po detail, vzájomná podmienenosť technických, výtvarno-estetických a prírodno-krajinárskych podmienok ich realizácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Študent získa základný súbor poznatkov o výstavbe technických diel rôzneho typu v prírodnom prostredí (ťažiskovo dopravné, energetické a vodohospodárske diela), ako aj netradičných technických diel, rekultivačné a nápravné opatrenia v devastovaných územiach. Vie rozpoznať aktuálne trendy vo výstavbe a situovaní diel, koordináciu technického a výtvarného aspektu diela. Výtvarné dielo v krajine ako solitér či súčasť technického diela. Historický vývoj, analyzovanie príkladov realizácií z histórie i súčasnosti.
Cvičenia:
Dokumentácia vybraného súboru technických a výtvarných diel, posúdenie ich dopadu na dotknuté prírodné prostredie, architektonické a krajinárske hodnoty diela, resp. prezentácia vybraného problému v teoreticko-aplikačnej forme, konzultácia a diskusia v kolektíve .
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Technické a výtvarné diela v krajine. Životné prostredie, 37. s. 254--257.
WAGNER, B. Sadovnická tvorba 2. Praha: SZN, 1990. 240 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

AB
C
D
E
FX
98,3 %
1,7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: