6. 4. 2020  15:18 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-T3 - Typológia 3 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-T3
Názov predmetu: Typológia 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie písomnej skúšky po ukončení série prednášok a cvičení. Odovzdanie individuálnej seminárnej práce na tému súvisiacu z obsahovou náplňou predmetu, podľa zadania v rozsahu 5-10 strán. Odovzdanie požadovaných škíc podľa zadania prednášajúceho v rozsahu cca 10xA4 v zmysle definovaného formátu.
Hodnotenie:
1. písomná skúška 80 bodov
2. seminárna práca 10 bodov
3. skice 10 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti a zručnosti v používaní typologických nástrojov v architektonickej tvorbe. Problematika je demonštrovaná cez metodiku prístupu k samostatnému koncepčnému navrhovaniu budov dopravných, priemyselných a poľnohospodárskych.
Študent sa oboznámi s ich typologickými druhmi, lokalitným obsahom, funkčnými celkami, nadväznosťami, funkčno-prevádzkovými vzťahmi a súčasnými trendmi v oblasti ich navrhovania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Cestná doprava, parkovanie.
2. Železničná doprava.
3. Letecká doprava.
5. Dopravné stavby pre nemotorickú a hromadnú dopravu.
6. Dopravné stavby, priečne usporiadanie komunikácií, križovatky a parkovanie.
7. Podzemné dopravné stavby a skladovacie areály.
8. Vývoj priemyslu, územná kategorizácia priemyslu, klasifikácia priemyselných stavieb.
9. Predzávodné a vstupné pásmo závodu, sociálno-hygienické pásmo priemyselného závodu-
charakteristika, typológia.
10. Pásmo hlavnej výroby - prevádzka, štruktúra, charakteristika, typológia, pásmo pomocných
prevádzok v priemyselnom závode, pracovné prostredie, konštrukcie priemyselných stavieb.
11. Živočíšna výroba, farmy pre hovädzí dobytok a ošípané.
12. Farmy pre ovce a kone.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

Odporúčaná:
ILKOVIČ, J. a kol.: Vybrané problémy výroby a architektúry vidieka.
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 967

ABCDEFX
13,7 %23,2 %24,7 %22,2 %15,9 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Filip Bránický (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Juraj Hermann (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Poliak (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: