30. 10. 2020  12:05 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-UT - Úpravy tokov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-UT
Názov predmetu:
Úpravy tokov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti z oblasti riečnych procesov korýt tokov a ich vplyve na morfologický vývoj koryta. V predmete sú zdôvodnené návrhové parametre úpravy korýt vyplývajúce z účelu toku a s ohľadom na kvalitu ekosystému. Vysvetlené sú metódy posúdenia návrhových parametrov úpravy vo vzťahu k stabilite, protipovodňovej ochrane ako aj ku kvalite akvatickej oblasť toku.
V druhej časti bude predmet zameraný na ekologické aspekty úpravy tokov a stratégiu pre skvalitnenie tokov na Slovensku. Teoretické vedomosti budú aplikované pri návrhu úpravy toku s podporou výpočtovej techniky.
 
Stručná osnova predmetu:
 Účel a prostriedky úprav tokov.
 Činnosť a vývoj prirodzených korýt tokov.
 Splaveninový režim korýt tokov.
 Zásady komplexného riešenia úprav tokov.
 Teoretické zdôvodnenie návrhových parametrov úpravy toku.
 Technické práce v úpravách tokov s dôrazom na zachovanie prirodzeného habitatu toku.
 Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia.
 Aspekty revitalizácie tokov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

A
B
C
DE
FX
23,1 %
25,6 %
25,6 %
15,4 %
10,3 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: