14. 10. 2019  17:56 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-UVRK - Úpravy vodného režimu v krajine (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-UVRK
Názov predmetu: Úpravy vodného režimu v krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, záverečný test 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti a pochopiť princípy riešenia transportných procesov v pôde a pohybu vody v systéme HPV - pôda - rastlina - atmosféra. Získať prehľad o matematických modeloch používaných na hodnotenie zmien vodného režimu pôdy spôsobených vplyvom technických opatrení, ako aj o možnostiach ich praktických aplikácií. Naučiť sa používať vybraté matematické modely.
 
Stručná osnova predmetu:
Pohyb vody v systéme HPV - pôda - rastlina - atmosféra.
Matematické modelovanie vodného režimu pôdy - teoretické základy, prehľad modelov, praktická aplikácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
SKALOVÁ, J. Progresívne metódy riadenia vodného hospodárstva. Hodnotenie vodného režimu pôd. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. 65 s. ISBN 80-227-2051-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miroslava Jarabicová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 04. 04. 2019.

Typ výstupu: