30. 10. 2020  3:12 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VUPR - Verejné urbanizované priestory (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-VUPR
Názov predmetu:
Verejné urbanizované priestory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie: 1. test 20 bodov 2. zadanie 80 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky) = 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými podmienkami tvorby vnútorných priestorov sídla vrátane mestskej zelene, urbanistického parteru, systému a väzieb týchto priestorov a systému zelene sídla, ako aj jednotlivých priestorov, ktoré sú predmetom tvorby architektov aj krajinných architektov
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky: Základný súbor poznatkov o riešení rôznych typov verejných urbánnych prostredí, ich špecifikách, všeobecných podmienkach a východiskách pri ich tvorbe, obnove a rekonštrukcii. Predmet sa zameriava tiež na oblasť celkovej stratégie mesta, miestnej samosprávnej politiky, spoluprácu s verejnosťou a pod.., ako aj aktuálne trendy v tejto oblasti, koordináciu urbanistického, architektonického, výtvarného a prírodno-krajinárskeho aspektu diela. Historický vývoj, analyzovanie príkladov realizácií z histórie aj súčasnosti.
Cvičenia: Dokumentácia vybraného problému, analýza a hodnotenie postupov a prístupov, posúdenie dopadu na dotknuté prostredie, architektonické a krajinárske hodnoty diela, resp. prezentácia vybraného problému v teoreticko-aplikačnej forme, konzultácia a diskusia v kolektíve
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEINRICHOVÁ, M. -- ČAVARA, P. -- JAŠŠO, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Bývanie versus sociálne prostredie. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 72--73. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. K problematike metodík hodnotenia území so špecifickým režimom. 2006. 25 s.
HEINRICHOVÁ, M. Kultúrne dedičstvo - súčasť moderného mesta. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 54--57. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. Liptovský Mikuláš: Budúcnosť rozvoja závisí od riešenia dopravy. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 14--15. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. Ľudské väzby a ich vply na vývoj spoločenských hodnôt historickej kultúrnej krajiny. 2010. 14 s.
HEINRICHOVÁ, M. -- SZABÓ, K. Miesto pre európske vertikály. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, 15. s. 64--67. ISSN 1335-1230.
JAKUŠOVÁ, M. -- HEINRICHOVÁ, M. Ochrana pamiatok v územnom pláne zóny. Urbanita, s. 36--39.
HEINRICHOVÁ, M. Základ kvalitného priestoru. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, 15. s. 92--93. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. Zelené tapisérie mesta. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 116--118. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. Zelené vily na Kolibe. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 23--26. ISSN 1335-1230.
HEINRICHOVÁ, M. Žilina naberá smer udržateľného rozvoja. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, 15. s. 20--22. ISSN 1335-1230.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
anglický jazyk len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
CDEFX
0 %
0 %
100,0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: