28. 10. 2020  22:01 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VHO - Vodné hospodárstvo (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-VHO
Názov predmetu:
Vodné hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy, písomne vypracovanie zadaní, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vodohospodárskych bilanciách, o prognózach a koncepciách vo vodnom hospodárstve (VH), oboznámi sa s legislatívou vo vodnom hospodárstve a medzinárodnými vzťahmi vo VH. Získa praktické skúsenosti z tvorby prognóz a vodohospodárskych bilancií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úlohy vodného hospodárstva, nároky spoločnosti na vodu. Vodné zdroje, ich význam a klasifikácia, ich potenciál a kvalita.
• Prognózy vo vodnom hospodárstve. Metódy prognózovania. Spoľahlivosť prognóz.
• Dlhodobé plánovanie a tvorba koncepcií vo vodnom hospodárstve. Historický vývoj tvorby koncepcií vodného hospodárstva SR a ich dnešný stav.
• Vodohospodárske bilancie. Druhy bilancií. Štátna vodohospodárska bilancia.
• Princípy navrhovania a riadenia vodohospodárskych sústav. Vodohospodárske informačné sústavy.
• Simulačné a optimalizačné metódy vo vodnom hospodárstve.
• Legislatíva a medzinárodné vzťahy vo vodnom hospodárstve.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s. SZOLGAY, J., HLAVČOVÁ, K.., KOHNOVÁ, S., BAČÍK, M. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane. Skriptá pre PGŠ. KHTE SvF STU, Bratislava 2003, CD, 52 s. ŠOLTÉSZ, A., SZOLGAY, J. Slovensko-anglický a anglicko-slovenský vodohospodársky terminologický slovník. Skriptá pre PGŠ. KHTE SvF STU, Bratislava 2003, CD, 62 s. SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo. Učebné texty. KVHK SvF STU, Bratislava 2006, 280 s.
1. Beek, E., Loucks, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management - an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978-92-3-103998-0, 680 pp.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 205

A
B
C
D
E
FX
41,0 %
25,9 %
24,9 %
7,3 %0,9 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miroslav Kandera (cvičiaci)
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Valent, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: