11. 12. 2019  0:53 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VYTE_K - Výučba v teréne (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-VYTE_K
Názov predmetu: Výučba v teréne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
špeciálne seminárne cvičenie40 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie súboru poznatkov z oblasti terénnych prác zameraných na rekognoskáciu terénu a určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov abiotickej a biotickej oblasti krajiny.
 
Stručná osnova predmetu:
Terénne cvičenia sú zamerané na nasledujúce oblasti:
- Hydrometrovanie
- Určenie kvality akvatickej oblasti tokov
- Hodnotenie brehových a krajinných porastov
- Granulometria dnového substrátu korýt tokov
- Pedológia a geológia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
99,0 %1,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. František Cyprich (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: