30. 10. 2020  14:58 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VYTE_V - Výučba v teréne (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-VYTE_V
Názov predmetu:
Výučba v teréne
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
špeciálne seminárne cvičenie
80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie protokolov a zadaní z výuky v teréne.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie súboru poznatkov z oblasti terénnych prác zameraných na rekognoskáciu terénu a určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vodohospodárskych objektov, vodných telies a krajiny.
 
Stručná osnova predmetu:
Terénne cvičenia sú zamerané na nasledujúce oblasti:
- Hydrometrovanie
- Určenie kvality akvatickej oblasti tokov
- Hodnotenie brehových a krajinných porastov
- Granulometria dnového substrátu korýt tokov
- Pedológia a geológia
- Exkurzia s výkladom na vodohospodárskych objektoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

A
BC
D
E
FX
94,8 %3,7 %1,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. František Cyprich (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: