18. 11. 2019  5:19 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ZS_V - Zakladanie stavieb (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ZS_V
Názov predmetu: Zakladanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Komplexne zvládnuť hlavné problémy súvisiace s návrhom základov v štandardných podmienkach s prihliadnutím na zvláštne potreby vodných stavieb. Spolupôsobenie konštrukcií s podložím, kontrola sadania a rekonštrukcia základov. Zlepšovanie vlastností zemín, návrh a výstavba hĺbkových základov, vytváranie stavebných jám, overovanie účinnosti tesniacich prvkov vodných stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
• Podklady pre návrh základov, geotechnické kategórie.
• Konštrukčné zásady a navrhovanie plošných základov.
• Zlepšovanie vlastností základových pôd výmenou, zhutňovaním, odvodňovaním, injektovaním, vystužovaním a ďalšími postupmi.
• Hĺbkové základy - prenosové funkcie, technológie, výpočtové únosnosti samostatne a skupinovo pôsobiacich prvkov, konštrukčné zásady.
• Stavebné jamy - svahové, pažené, tesnené, kombinované; odvodňovanie jám.
• Metódy na overovanie účinnosti tesniacich prvkov vodných stavieb.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava: JAGA group, s.r.o. Bratislava, 2004. 360 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

ABCDEFX
20,6 %15,9 %19,0 %15,9 %22,2 %6,4 %
Vyučujúci: Ing. Jakub Stacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Turček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: