18. 2. 2020  11:53 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-ZVS - Zakladanie vodných stavieb (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-ZVS
Názov predmetu: Zakladanie vodných stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kvality práce na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
Komplexne zvládnuť hlavné problémy súvisiace s návrhom základov vodných stavieb. Hydrodynamické účinky v podloží a ich vplyv na stabilitu stavieb. Vytváranie tesniacich prvkov a kontrola ich účinnosti. Hlboké stavebné jamy v kvartérnych náplavoch s vysokou hladinou podzemnej a povrchovej vody.
 
Stručná osnova predmetu:
• Zvláštne stabilitné a deformačné problémy vodných stavieb.
• Extrémne zaťažovacie stavy, analýza hydrodynamických účinkov.
• Geotechnické problémy zaplavovaných území.
• Technológie vytvárania tesniacich prvkov na redukciu priesakov a prítokov do stavebných jám
• Ohrádzky a odvodňovanie tesnených jám.
• Kontrola napätí, deformácií, priesakov a rekonštrukcie tesniacich prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
AHLVIN, R G. -- SMOOTS, V A. Construction guide for soils and foundations. New York : Wiley&Sons, 1988. 276 s. ISBN 0-471-80486-X.
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava: JAGA group, s.r.o. Bratislava, 2004. 360 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Škvarka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 10. 04. 2019.

Typ výstupu: