25. 10. 2020  11:39 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-3DZ - 3-D zobrazovanie (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-3DZ
Názov predmetu: 3-D zobrazovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.

 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získa študent základné vedomosti o technikách 3D modelovania a priestorových vizualizáciách. Predmet je zameraný na priestorovú implementáciu projektov v oblasti krajinného plánovania. Konkrétne na vytvorenie statickej scény ale aj animácie. Získané vedomosti vytvárajú základ pre súčasné požiadavky v oblasti krajinnej tvorby ale aj záhradnej architektúry vo forme vizualizácii a 3D modelu. Absolvent predmetu si bude vedieť vytvoriť 3D model v programe Rhinoceros a 3D MAX a následne ho zvizualizovať.
 
Stručná osnova predmetu:
1.-2. týždeň: osvojenie si základných princípov modelovania v programe Rhinoceros 3D.
3.-4. týždeň: pokročilejšie techniky modelovania.
5.-6. týždeň: úvod do programu 3D MAX.
6.-8. týždeň: aplikácia materiálov v 3D scéne.
8.-10. týždeň: osvetlenie nastavenie 3D scény.
11.-13. týždeň: princípy renderovania a animácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MCNEEL, R. Rhinoceros. [online]. 2010. URL: http://www.rhino3d.com/
ŠIMKOVIČ, V. Digitálna architektúra FA STU 2010. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2010. 97 s. ISBN 978 80 227 3412 7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A
B
C
D
EFX
94,8 %
5,2 %
0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Timea Petrová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Viktória Tyukosová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: