16. 9. 2019  4:21 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PSTAZ_I - Priemyselná stáž (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PSTAZ_I
Názov predmetu: Priemyselná stáž
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený klasifikovaným zápočtom. Študent pracuje na zadanom probléme v reálnom prostredí firmy, kde vyskúša rôzne činnosti. Má mentora vo firme, s ktorým pravidelne konzultuje. V stanovených intervaloch vypracúva správu o vykonávaných činnostiach, získaných poznatkoch a výsledkoch. Celkovú správu obhajuje pred komisiou.
Firma – na základe oslovenia po schálení projektového zámeru
Študent – na základe prihlášky na konkrétnu tému po prijímacom pohovore
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o procesoch a postupoch súvisiacich s odborom, ktorý študuje v reálnom prostredí firmy. Zdokonalí svoje komunikačné schopnosti. Preukáže schopnosť pracovať v tíme. Naučí sa aplikovať princípy odboru, ktorý študuje, na inžnierskych úlohách.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent pracuje na úlohách podľa zadania. Pravidelne informuje o postupe práce a získaných vedomostiach. Výsledok prezentuje písomne (správa) aj ústne (obhajoba).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa zamerania

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
77,8 %22,2 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: