23. 9. 2019  21:42 Zdenka
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AZA - Analýza a zložitosť algoritmov (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AZA
Názov predmetu: Analýza a zložitosť algoritmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy, každý za 20 bodov. Na získanie zápočtu (a možnosti účasti na skúške) je potrebné získať aspoň 20 bodov z týchto testov.
Za písomnú skúšku možno získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov, na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal zápočet alebo získal menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti o základných algoritmoch z informatiky, teórie grafov, teórie čísel, kryptológie. Študenti získajú praktické skúsenosti z analýzy algoritmov a určenia ich výpočtovej zložitosti. Študenti dokážu analyzovať algoritmus, nájsť vzťah pre jeho výpočtovú/pamäťovú zložitosť a dokážu porovnať zložitosť algoritmov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Algoritmus. Výpočtová zložitosť. Porovnávanie rastu funkcií.
2. Rady.
3. Rekurencie.
4. Triedenie.
5. Nezávislé množiny a farbenie grafov.
6. Toky v sieťach I.
7. Maticové operácie.
8. Vybrané algoritmy z teórie čísel.
9. Vyhľadávanie reťazcov v textoch I.
10. Vyhľadávanie reťazcov v textoch II.
11. Triedy zložitosti I.
12. Triedy zložitosti II.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Agnarsson, G., Greenlaw, R.: Graph Theory. Modeling, Applications, and Algorithms. Pearson Education, 2007.
Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.R., Stein, C.: Introduction to Algorithms. 2nd edition, MIT Press, 2003.
Hromkovič, J.: Algorithmics for Hard Problems. Introduction to Combinatorial Optimization, Randomization, Approximation, and Heuristics. 2nd edition, Springer, 2004.
Papadimitriou, C.H.: Computational Complexity. Addison-Wesley, 1994.
Wilf, H.S.: Algorithms and Complexity. J. Wiley, New York, 1986.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 668

ABCDEFX
7,0 %8,1 %13,0 %22,2 %37,6 %12,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: