7. 12. 2019  1:57 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-SORO - Skládky, odkaliská a recyklácia odpadov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-SORO
Názov predmetu: Skládky, odkaliská a recyklácia odpadov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na inžinierske postupy a riešenia aplikované pri príprave a projektovaní, výstavbe a prevádzke, intenzifikácii a sanácii, ale aj pri rekultivácii a likvidácii vodných stavieb = odkalísk, skládok a environmentálnych záťaží. Porozumením súvislostí a nadväzností prieskumu, projektovania, výstavby a prevádzky environmentálnych stavieb, využívaním monitoringu a legislatívy získa študent základné informačné vstupy pre riešenia úloh v stavebnej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
• Človek 21. storočia ako živočích produkujúci odpady, odpadové hospodárstvo, možnosti a význam recyklácie, úloha geotechniky, význam interdisciplinárnej spolupráce
• Výsypky, hlušiny, skrývkové materiály, elektrárenské popoly, odpady úpravní rúd, tuhý komunálny odpad, stavebný a priemyslový odpad, rádioaktívny a toxický odpad, vznik environmentálnych záťaží.
• Špecifiká geotechnického prieskumu pre skládky, odkaliská a zložiská, určovanie vlastností neštandardných geomateriálov, výber a interpretácia vstupných dát do geotechnických výpočtov a prognóz.
• Výstavba, rekonštrukcia, intenzifikácia a prevádzka odkalísk, zložísk a skládok.
• Otázky statickej a filtračnej stability odkalísk a skládok pri ich projektovaní, prevádzke, intenzifikácii a trvalej existencii. Vplyv technológie a prevádzkovania.
• Rozdelenie odkalísk a skládok, hrádzové systémy, zložiská nebezpečných a rádioaktívnych odpadov.
• Monitoring, jeho náplň, význam, rozsah, vyhodnotenie a aplikácia výsledkov, bezpečnosť skládok, odkalísk a zložísk.
• Interakcia so životným prostredím, geotechnický audit odkalísk, skládok a environmentálnych záťaží, legislatívny postup.
• Odborná exkurzia na prevádzkované odkaliská.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETER, P. Navrhovanie a výstavba odkalísk. Bratislava : Alfa, 1983. 311 s.
VANÍČEK, I. -- VANÍČEK, M. Earth structures in transport,water and environmental engineering. Praha : Springer Science-Business Media, 2008. ISBN 978-1-4020-3963-8.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
VANÍČEK, I. Sanace skládek, starých ekologických záteží. Praha: ČVUT Praha, 2002. 247 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Mária Masarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: