12. 11. 2019  21:55 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SCCT03_6B - The Selected Chapters of Foundry Technology (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCCT03_6B
Názov predmetu: The Selected Chapters of Foundry Technology
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (max. 100 bodov):
Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov
A: 92 - 100 bodov
B: 83 - 91,99 bodov
C: 74 - 82,99 bodov
D: 65 - 73,99 bodov
E: 56 - 64,99 bodov
FX: 0 - 55,99 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky o príprave formovacích zmesí, výrobe foriem a odliatkov. Zoznámiť študentov s metódami a prostriedkami výroby foriem na odlievanie pri použitá rôznych spojivových systémov, s metódami odlievania kovov, dokončovania odliatkov a so zariadeniami pre tavenie a spracovanie taveniny.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a definície v zlievarenste.
2. Ostrivá, spojivá, prísady a ich vlastnosti
3. Formovanie – mechanické spôsoby
4. Formovanie a výroba jadier – chemické spôsoby
5. Formovanie bez použitia spojiva
6. Zlievarenské zliatiny
7. Taviace pece
8. Metalurgické spracovanie taveniny
9. Gravitačné spôsoby odlievania
10. Nízko a vysokotlakové spôsoby odlievania
11. Presné liatie
12. Dokončovacie operácie
13. Počítačová podpora návrhu výroby odliatkov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Peter Beeley: Foundry Technology, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann 2001, ISBN 9780750645676 (ISBN 9780080506890)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: