14. 12. 2019  12:40 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SCNC03_6B - The Selected Chapters of Computer Numerical Control (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCNC03_6B
Názov predmetu: The Selected Chapters of Computer Numerical Control
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška
Písomná práca
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej na 56% bodov
Tabuľka na určenie výsledného hodnotenia
Počet bodov Hodnotenie
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný vytvárať vlastné programy pre riadenie CNC strojov. Programy budú vytvárené najmä pre riadaci systém Heidenhain. Poznatky bude schopný aplikovať na rôzne kinematické štruktúry CNC strojov. Študent bude schopný okrem vytvorenia NC programu aj program diagnostikovať na výskyt chýb.
 
Stručná osnova predmetu:
Kinematické štruktúry CNC obrábacích strojov.
Interpolácia, spôsoby riadenia pohybu.
Parametrické programovanie, transformácie.
Meracie sondy a ich použitie na CNC strojoch.
Technológia obrábania.
Technologickosť konštrukcie z hľadiska nasadenia CNC techniky.
Elektrotechnika a elektronika v obrábacích strojoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POKORNÝ, P. -- MOROVIČ, L. Programming of CNC machines in system Heidenhain. Programovanie CNC strojov v systéme Heidenhain. In REŠETOVÁ, K. -- ĎURIŠ, R. CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 1019--1023. ISBN 80-227-2472-6.
PETERKA, J. -- GÖRÖG, A. -- JANÁČ, A. Programovanie NC strojov I. diel. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80-227-1686-3.
POKORNÝ, P. Controls systems and support of programming of CNC machines. Riadiace systémy a podpora programovania CNC strojov. In REŠETOVÁ, K. -- ĎURIŠ, R. CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). Bratislava: STU v Bratislave, 2006, s. 1014--1018. ISBN 80-227-2472-6.
ČUBOŇOVÁ, N. Počítačová podpora programovania CNC strojov. Žilina : Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0514-8.
POPPEOVÁ, V. -- ČUBOŇOVÁ, N. Programovanie CNC strojov. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 111 s. ISBN 80-7100-777-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: