11. 11. 2019  20:21 Martin
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SCWT03_6B - The Selected Chapters of Welding Technology (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCWT03_6B
Názov predmetu: The Selected Chapters of Welding Technology
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie záverečného testu.
Hodnotenie:
A 92 až 100 %,
B 83–91 %,
C 74-82 %,
D 65-73 %,
E 56–64 %,
FX 0–55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o vybraných metódach zvárania a osvojí si odbornú terminológiu z tejto oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy, rozdelenie zvárania, polohy zvárania
2. Chyby zvarových spojov
3. Teplotný cyklus zvárania, teplom ovplyvnená oblasť
4. Zváranie elektrickým oblúkom (ROZ, MIG/MAG)
5. Zváranie elektrickým oblúkom (TIG, plazmou)
6. Odporové zváranie
7. Zváranie ultrazvukom
8. Zváranie výbuchom
9. Difúzne zváranie
10. Zváranie trením
11. Zváranie laserom
12. Zváranie elektrónovým lúčom
13. Tepelné delenie materiálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARÔNEK, M. -- BÁRTA, J. Multimediálny sprievodca technológiou zvárania. Trnava: AlumniPress, 2008. 328 s. ISBN 978-80-8096-066-7.
BÁRTA, J. -- MARÔNEK, M. -- SAHUL, M. Technológia zvárania. Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2015. 353 s. ISBN 978-80-8096-218-0.
CARY, H B. -- HELZER, S C. Modern Welding Technology. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: