17. 1. 2020  13:41 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZMON03_6B - Základy montáže (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZMON03_6B
Názov predmetu: Základy montáže
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 5. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledné hodnotenie z predmetu:
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti ako samostatne vytvoriť technologický postup montáže. Získané vedomosti o montáži umožnia študentovi pôsobiť ako bakalár v praxi v úlohe asistenta inžiniera, alebo ako vstupné vedomosti pre inžinierske špecializované štúdium technologického zamerania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Postavenie montáže vo výrobnom procese – hlavné faktory ovplyvňujúce montáž, základná terminológia
2. Montovaný výrobok – parametre výrobku ovplyvňujúce proces montáže – veľkosť výrobku, komplexnosť výrobku, variantnosť výrobku, sériovosť výrobku atď.
3. Význam konštrukcie výrobku – DFA analýza
4. Montážna úloha – metódy spojovania – skladanie, skrutkovanie, lisovanie atď.
5. Tvorba montážnych postupov
6. Analýza chýb montáže – princíp POKA-YOKE, Ishikawa diagram a Paretova analýza
7. Orientácia súčiastok a dielcov v montáži
8. Technické zariadenia v montáži
9. Ručná montáž – Pick to light systémy, aplikácia snímačov, asistenčné systémy
10. Metódy stanovenia času montáže - MTM, MOST, priame meranie času montáže, video analýza
11. Ergonómia v montážnych procesoch
12. Automatizácia montážnych procesov
13. Proces výroby a montáže osobného automobilu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VÁCLAV, Š. -- SENDERSKÁ, K. -- BENOVIČ, M. Technológia montáže a CAA systémy. Trnava : AlumniPress, 2011. 249 s. ISBN 978-80-8096-141-1.
VALENTOVIČ, E. Základy montáže. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 136 s. ISBN 80-227-1464-X.
VALENTOVIČ, E. Technológia montáže. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 96 s.

Odporúčaná:
JURKO, J. Výrobný proces – montáž a demontáž v strojárstve. Košice: TUKE, 2008.
Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa, 1990. 288 s. ISBN 80-05-00609-9.
KOVÁČ, J. -- SVOBODA, M. -- LÍŠKA, O. Automatizovaná a pružná montáž. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2000. 200 s. ISBN 80-7099-504-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

ABCDEFX
28,0 %14,0 %26,0 %0 %16,0 %16,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Urminský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Štefan Václav, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: