25. 10. 2020  4:16 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-PPO - Protipovodňová a protierózna ochrana (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-PPO
Názov predmetu:
Protipovodňová a protierózna ochrana
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať vedomosti o možnostiach protipovodňovej a protieróznej ochrane v krajine a urbanizovanom území. Študent sa naučí posudzovať a analyzovať krajinu z hľadiska jej ohrozenosti povodňami a ohodnotiť jej povodňové riziko. Oboznámi s metódami určovania návrhových prietokov a iných návrhových charakteristík pre dimenzovanie prvkov protipovodňovej a protieróznej ochrany. Oboznámi sa s možnosťami zvýšenia retenčných vlastností krajiny vegetačnými a agrotechnickými opatreniami. Naučí sa navrhovať systémy protipovodňových ochranných prvkov (ochranné odvodňovacie priekopy, plytké vsakovacie priekopy, malé vodné nádrže a suché nádrže - poldre). Získa vedomosti o posudzovaní efektívnosti navrhnutých protipovodňových opatrení.
 
Stručná osnova predmetu:
•Posúdenie povodňovej hrozby a povodňového rizika.
•Určovanie návrhových prietokov, zrážok a iných charakteristík pre dimenzovanie prvkov protipovodňovej a protieróznej ochrany.
•Ochrana krajiny pred povodňami a eróziou pôdy vegetačnými a agrotechnickými úpravami.
•Návrh a dimenzovanie prvkov protipovodňovej a protieróznej ochrany -- odvodňovacie priekopy, prielohy, malé vodné nádrže a poldre.
•Dimenzovanie objektov na malých vodných nádržiach a poldroch.
•Návrh a posudzovanie efektívnosti systému protipovodňových opatrení.
•Základy mapovania povodňového rizika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. -- HLAVČOVÁ, K. Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb: Hydroinformatika. ESF SvF kurz č.2. 2006.
RAO, S S. Reliability-Based design. New York : McGraw-Hill, 1992. 589 s. ISBN 0-07-051192-6.
SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. -- HLAVČOVÁ, K. -- BAČÍK, M. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane. Bratislava : STU v Bratislave, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Výleta, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 26. 03. 2019.

Typ výstupu: