Jan 26, 2020   1:12 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus B-HI - História informatiky (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-HI
Názov predmetu: História informatiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 seminárne práce po 30, 40 a 30 bodov, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z 2 prvých seminárnych prác získa menej ako 30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov s postupným vývojom a osamostatnením sa Informatiky ako vednej disciplíny a poukázať na možnosti nových netradičných aplikácií informatiky.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prvé historické pramene
2. Muži v pozadí: Boole, Babbage,
3. - Turing, Shannon
4. - Von Neuman, Zuse,
5. - Knuth
6. Programovacie jazyky
7. Softvérové inžinierstvo
8. Umelá inteligencia a Expertné systémy
9. Internetová revolúcia
10. Najznámejšie technológie
11. Vízie informatiky
12. Existuje deliaca čiara medzi informatikou a inými vedami?
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
O REGAN, G. A Brief History of Computing. London : Springer Verlag London, 2008. 245 s. ISBN 978-1-84800-083-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 414

ABCDEFX
18,1 %11,1 %18,6 %23,7 %22,9 %5,6 %
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 01. 04. 2019.

Type of output: