17. 11. 2019  11:21 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-GPNPVS - Geotechnické problémy navrhovania a prevádzky vodných stavieb (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GPNPVS
Názov predmetu: Geotechnické problémy navrhovania a prevádzky vodných stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preukázanie schopností samostatného a logického myslenia a schopnosti riešiť zadávané úlohy
Záverečné hodnotenie: záverečný test
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si zásad, princípov a metód, používaných pri navrhovaní a prevádzke priehrad a hrádzí vodných stavieb (filtračné a stabilitné výpočty), získanie zručnosti a schopnosti rozlišovať podstatné faktory a príčiny súvisiace so spoľahlivosťou výpočtov rozhodujúcich parametrov filtračného pohybu a stability konštrukcií, prezentácia riešenia problémov prevádzky priehrad, otázky súvisiace s ich rekonštrukciou, zvládnutie problémov, súvisiacich s návrhom základov vodných stavieb, tesniacich prvkov a kontrola ich účinnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
• Význam prieskumu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke priehrad a hrádzí. Spoľahlivosť vstupných údajov, inžiniersko-geologický, hydrogeologický a geotechnický prieskum.
• Metódy výpočtov filtračného pohybu, filtračná stabilita a jej význam z hľadiska bezpečnosti prevádzky hydrotechnických objektov.
• Vplyv geotechnických aspektov na filtračný režim. Poznatky a skúsenosti praxe. Optimalizácia návrhu protipriesakových opatrení, posudzovanie účinnosti protipriesakových opatrení.
• Stabilitné úlohy, podstata a význam spoľahlivosti vstupných údajov, anizotropia a heterogenita prostredia a jej vplyv na stabilitu, vplyv seizmických účinkov pri riešení stabiltných úloh
• Stabilita svahov a medzné hodnoty hladín, stabilitné úlohy pri riešení betónových priehrad
• Problémy z praxe, príklady ich riešenia.
• Zvláštne stabilitné a deformačné problémy vodných stavieb.
• Technológie vytvárania tesniacich prvkov na redukciu priesakov a prítokov do stavebných jám
• Ohrádzky a odvodňovanie tesnených jám.
• Kontrola napätí, deformácií, priesakov a rekonštrukcie tesniacich prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Priehrady: Navrhovanie a výpočty sypaných priehrad. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 219 s. ISBN 80-227-0103-3.
LUKÁČ, M. -- MINÁRIK, M. -- LUKÁČ, M. Water reservoirs and dams: Their role as artificial sources of water supply for society. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 260 s. ISBN 978-80-227-3028-0.
TURČEK, P. -- SLÁVIK, I. Zakladanie stavieb. Bratislava: STU, 2002. 281 s. ISBN 80-227-1699-5.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 02. 04. 2019.

Typ výstupu: