23. 11. 2019  3:09 Klement
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VSNP - Vybrané state z nádrží a priehrad (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-VSNP
Názov predmetu: Vybrané state z nádrží a priehrad
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Preukázanie schopností samostatného a logického myslenia a schopnosti riešiť zadávané úlohy
Záverečné hodnotenie: záverečný test
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie vedomostí z vybraných oblastí navrhovania nádrží a priehrad. Rozšírenie poznatkov o vodohospodárskom riešení nádrží. Osvojenie si metód získavania podkladov pri nedostatku pozorovaní, modelovanie umelých radov prietokov, štatistické metódy riešenia objemov nádrží s ohľadom na požiadavky konzumenta. Priehrady a iné vodné stavby na tokoch – geotechnické problémy súvisiace s ich navrhovaním, štatistiky porúch a havárií, najčastejšie problémy prevádzky priehrad a iných vodných stavieb a spôsoby ich riešenia, monitoring vodných stavieb, význam pri posudzovaní ich bezpečnosti, príklady z praxe. Vplyv nádrží a priehrad na okolie a životné prostredie Postavenie nádrží a priehrad v súčasnosti ich význam vo väzbe na klimatické zmeny, nádrže a priehrady vo sfére trvalo udržateľného rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vodné zdroje prírodné, umelé) a ich riziká, získavanie podkladov k riešeniu nádrží, modelovanie prietokových radov
• Pravdepodobnostné metódy určovania objemov nádrží.
• Zvláštne druhy regulovania nádržami – kompenzačné, v kaskáde, v sústave, metódy riešenia.
• Vodohospodárske sústavy, podstata a význam v spoločnosti, spoľahlivosť VH sústav.
• Vplyv nádrží a VS na prírodné a urbanizované prostredie.
• Priehrady - determinujúce faktory ich navrhovania
• Životnosť priehrad, štatistiky porúch a havárií. Príklady z praxe.
• Špecifiká priehrad a hrádzí vodných diel z hľadiska funkcie nádrže, vplyvu zaťaženia, návrhu kontroly v prevádzke.
• Nové materiály a technológie v priehradnom staviteľstve, nástroje kontroly bezpečnosti priehrad a spoľahlivosti ich prevádzky.
• Pozorovania a merania na nádržiach a priehradách. špeciálne merania na priehradách. Význam TBD.
• Význam nádrží, priehrad a iných vodných stavieb vo väzbe na klimatické zmeny a vo sfére trvalo udržateľného rozvoja.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
BEDNÁROVÁ, E. -- LUKÁČ, M. -- ŠTEFÁNEK, J. Nádrže a vodohospodárske sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 277 s. ISBN 80-227-0376-1.
PATERA, A. -- VOTRUBA, L. Hospodaření s vodou. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1991. 216 s. ISBN 80-01-00699-9.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a výpočty betónových priehrad. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 138 s. ISBN 80-227-0482-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 02. 04. 2019.

Typ výstupu: