25. 10. 2020  9:03 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BP_S - Bakalárska práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-BP_S
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Hydrológia (B1-HYD) a úspešne absolvované Betónové prvky (B1-BPR) a úspešne absolvované Mechanika zemín (B1-MZE) a úspešne absolvované Životné prostredie a hygiena ŽP (B1-ZPHZP)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontroly rozpracovania po etapách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
- Spracovanie metodiky záverečnej bakalárskej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
- Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských, projektových alebo laboratórnych prác.
- Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
- Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa pokynov vedúceho záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Bakalársku prácu vedú profesori, docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a odborní asistenti
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A
B
C
D
EFX
46,7 %
28,9 %
22,2 %
2,2 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 5. 2020
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 21. 05. 2020.

Typ výstupu: