30. 10. 2020  3:32 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-EX_S - Exkurzia (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-EX_S
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prakticky overí získané vedomosti na navštívených stavbách z oblasti životného prostredia, ekológie vodného hospodárstva a podobne (súvisiacich so študijným programom) v rámci trasy exkurzie.
 
Stručná osnova predmetu:
1-3. deň -- Návšteva inštitúcie z oblasti životného prostredia, ekológie vodného hospodárstva a podobne v rámci Bratislavy a okolia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: