18. 11. 2019  22:01 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-IGEH - Inžinierska geológia a hydrogeológia (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-IGEH
Názov predmetu: Inžinierska geológia a hydrogeológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie komplexného prehľadu z inžinierskogeologického prieskumu pre pozemné, inžinierske, vodné a podzemné stavby. Získanie základných vedomostí z hydrogeológie s ohľadom na jej vplyv na zakladanie stavieb a životné prostredie.
 
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie základných zložiek inžinierskogeologických pomerov staveniska.
Geomorfologické pomery stavenísk.
Vplyv exogénnych, endogénnych a antropogénnych procesov.
Geofaktory životného prostredia
Sanácia negatívnych geohazardov.
Typy podzemných vôd
Režim podzemných vôd.
Základné hydrofyzikálne vlastnosti kolektorov a hydrodynamické vlastnosti podzemných vôd.
Prieskum staveniska so zložitými geotechnickými pomermi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
KLEPSATEL, F. -- MALGOT, J. Mechanika hornín a inžinierska geológia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 319 s.

Odporúčaná:
Melioris, L., Mucha, I., Pospíšil, P.: Metódy hydrogeologického výskumu. Alfa, Bratislava, 1985.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
57,1 %42,9 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: