20. 10. 2019  3:18 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KA_S - Krajinná architektúra (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-KA_S
Názov predmetu: Krajinná architektúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre účasť na skúške.
Hodnotenie: 1. test 10 bodov 2. zadanie 40 bodov 3. skúška 50 bodov SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si teoretických a metodologických základov z problematiky krajinno-architektonickej tvorby vo vnútrosídelnej i otvorenej krajine ako východisko tvorivej krajinno architektonickej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Úvod do predmetu - historické východiská plánovania, tvorby krajiny a prírodných prvkov v sídle, formy pôsobenia človeka v krajine, základné dimenzie záhradnej a krajinnej tvorby, význam prírodných prvkov v tvorbe prostredia, nástroje tvorivej práce krajinného architekta.
Vývoj záhradnej a krajinnej tvorby - prehľad vývojových období.
Mimosídelná krajina - prírodná a kultúrna krajina, geosystémový a ekosystémový prístup k štúdiu krajiny, typológia krajiny, obraz krajiny.
Historické krajinné štruktúry - druhy historických krajinných štruktúr a ich ochrana.
Problematika tvorby zelene v sídle - funkčné druhy zelene v sídle, sústava zelene v sídle, generel zelene ako nástroj evidencie, ochrany a východisko tvorby systému zelene v sídle.
Prírodné prvky ako nástroje krajinnej architektúry.
Architektonické prvky ako nástroje krajinnej architektúry.
Park ako špecifický problém sídelnej zelene.
Funkčné areály vnútrosídelnej zelene - vnútroblok, školské areály, detské inriská, špecifické areály.
Líniové prvky v systéme vegetácie sídla - ulica, nábrežie.
Solitérne prvky v systéme vegetácie sídla - objekt a vegetácia.


Cvičenia : Témy zadaní: 1.-2.Grafická esej, 2.-4.Architektúra a zeleň, 5.-7.Park, 8.-12.Vnútroblok, 13.Zápočet.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hendrych, J., 2005: Tvorba krajiny a zahrad. Vydavateľstvo CVUT, Praha, 2005, 199 s.
Jellicoe, G. – Jellicoe, S. The Landscape of Man. London: Thames and Hudson, 1995. 408 s
Kalusok, M. Zahradní architektura. Brno: Computer Press, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

ABCDEFX
68,2 %11,4 %13,6 %6,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: