15. 10. 2019  5:38 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-OPX_S - Odborná prax (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-OPX_S
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - záverečný pohovor s pedagógom, stavebný (pracovný) denník
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháča s prácou a povinnosťami asistenta stavbyvedúceho a stavbyvedúceho, projektanta a vedúceho projekcie, vedeckého pracovníka vo výskumnom ústave a na vývojovom pracovisku.
 
Stručná osnova predmetu:
- Dĺžka praxe 3 týždne.
- Potvrdenie podniku o absolvovaní praxe so stručným hodnotením praktikanta. Podnik musí spadať do rezortu vodného hospodárstva, stavebníctva, životného prostredia, alebo do oblasti, ktorá so zameraním inžinierstva životného prostredia, ktoré študent absolvuje, bezprostredne súvisí.
- Vypracovanie pracovnej správy o priebehu praxe potvrdenú podnikom, v ktorom bola prax realizovaná.
- Pohovor so zodpovedným učiteľom.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČISTÝ, M. Vodohospodárske stavby: Stavby vodného hospodárstva krajiny. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. 124 s. ISBN 80-227-2209-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: