14. 11. 2019  2:34 Irma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-PSBM - Podzemné stavby a bezvýkopové metódy (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PSBM
Názov predmetu: Podzemné stavby a bezvýkopové metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola samostatnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o možnostiach, ktoré poskytujú bezvýkopové technológie realizácie dopravných a vodohospodárskych stavieb na ochranu životného prostredia
 
Stručná osnova predmetu:
Vývoj podzemného staviteľstva a jeho význam pri ochrane životného prostredia
Razenie štôlní a tunelov v zeminách a skalných horninách
Podzemné stavby a ochrana režimu podzemných vôd
Bezvýkopové metódy potrubných vedení
Bezvýkopové metódy opráv a rekonštrukcií potrubných vedení
Kolektorizácia podzemných inžinierskych vedení
Návrh a využitie veľkých podzemných priestorov a ich význam pri ochrane životného prostredia
Vývojové tendencie vo využívaní podzemných priestorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEPSATEL, F. Výstavby tunelů ve skalních horninách. Bratislava: JAGA, 2003. 215 s. ISBN 80-88905-43-5.
KLEPSATEL, F. -- RACLAVSKÝ, J. Bezvýkopová výstavba a obnova podzemních vedení. Bratislava : Jaga, 2007. 144 s. ISBN 978-80-8076-053-3.
KLEPSATEL, F. Podzemné stavby II. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 198 s. ISBN 80-227-2029-1.
KLEPSATEL, F. -- CHABROŇOVÁ, J. Vodohospodárske podzemné stavby. Bratislava: STU Bratislava, 1999. 231 s. ISBN 80-227-1274-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jana Chabroňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: Ing. Jana Chabroňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: