31. 10. 2020  23:46 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-P2Z - Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-P2Z
Názov predmetu:
Projekt 2 - Základy architektonickej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra odovzdanie vypracovaných zadaní - 100 bodov, t.j. 100%. Vypracované zadania a získanie 56 % hodnotenia sú podmienkou pre získanie klasifikovaného zápočtu.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle
študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C – dobre (priemerné výsledky)
= 2, D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX –
nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení reálnych úloh krajinnej architektúry a krajinného plánovania na úrovni dimenzie regiónu, resp. veľkého územného celku s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce. Získanie primárnych zručností a skúseností so zvládnutím problematiky inventarizačných a analytických prác v oblasti krajinného plánovania. Zvládnutie koncepčných tvorivých postupov pri spracovaní rozvojového dokumentu krajinného plánu s diferencovanou vnútornou hierarchiou jeho častí a celku.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýzy a perspektívy rozvoja širšieho krajinného celku z hľadiska stavu prírodných a socio-ekonomických geosystémov. Prieskumy a rozbory vybraných častí riešeného územia s vyjadrením limitov a potenciálov. Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia vo vzťahu ku krajinnoekologickým, kultúrnohistorickým a socio-ekonomickým podmienkam. Podrobné riešenie vybraného krajinného priestoru s dôrazom na objektovú skladbu a funkčno-priestorové vzťahy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude určená podľa riešenej témy

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk len pre cudzincov
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

A
B
C
D
E
FX
78,6 %
14,3 %
7,1 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tamara Reháčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: