20. 10. 2019  14:24 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-UVORK - Úpravy vodného režimu v krajine (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-UVORK
Názov predmetu: Úpravy vodného režimu v krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, záverečný test 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti a pochopiť princípy riešenia transportných procesov v pôde a pohybu vody v systéme HPV - pôda - rastlina - atmosféra. Získať prehľad o matematických modeloch používaných na hodnotenie zmien vodného režimu pôdy spôsobených vplyvom technických opatrení, ako aj o možnostiach ich praktických aplikácií. Naučiť sa používať vybraté matematické modely.
 
Stručná osnova predmetu:
Pohyb vody v systéme HPV - pôda - rastlina - atmosféra.
Matematické modelovanie vodného režimu pôdy - teoretické základy, prehľad modelov, praktická aplikácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
NOVÁK. V. – HLAVÁČIKOVÁ, H.: Hydrológia pôdy. Veda, Bratislava 2016, ISBN 978-80-224-1529-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
91,7 %5,6 %0 %2,7 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miroslava Jarabicová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 10. 09. 2019.

Typ výstupu: