25. 10. 2020  4:16 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-VK - Vidiecka krajina (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-VK
Názov predmetu:
Vidiecka krajina
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test a odovzdanie vypracovaného zadania. Absolvovanie testu a vypracované zadanie sú podmienkou pre účasť na skúške.
Hodnotenie:
1. test 10 bodov
2. zadanie 40 bodov
3. skúška 50 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické základy v oblasti revitalizácie a obnovy vidieckych sídel a krajiny . Vie identifikovať potrebu a možnosti harmonizácie krajinnoekologických, sociálnych a ekonomických požiadaviek na rozvoj krajiny vidieka, hlavne verených priestranstiev a poľnohospodárskej krajiny. Konkrétne postupy a možné rozvojové programy a plány budú prezentované na modelových príkladoch. Študenti využívajú získané poznatky pre ochranu, tvorbu a plánovanie vidieckeho prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
Účel, princípy a ciele obnovy a revitalizácie vidieckeho prostredia. Obraz dediny v krajine v minulosti. Vývoj a súčasný stav vidieckej krajinnej štruktúry. Filozofia obnovy hodnôt vidieckeho sídla a krajiny. Zásady obnovy prírodného prostredia intravilánu a extravilánu vidieckej obce. Kultúrne dedičstvo a rekreačný potenciál vidieckej krajiny. Program obnovy dediny. Medzinárodný rozmer obnovy dediny.
Cvičenia: Seminárne práce resp. zadania zamerané na rozšírenie obsahu prednášok. Harmonogram priebežných konzultácií pre jednotlivé témy: štúdium literatúry, práca s literatúrou, návrh štruktúry práce, obsah práce, konečná úprava práce. Verejná prezentácia zadaní
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BELČÁKOVÁ, I. -- COPLÁK, J. -- FINKA, M. -- ŠTEIS, R. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. -- PUTROVÁ, E. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1.. vyd. Bratislava-Banská Štiavnica: Ministerstvo životného prostredia, Agentúra životného prostredia, Esprit s r.o., 2002. 248 s. ISBN 80-88833-27-2.
FINKA, M. Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. ISBN 80-88833-27-2.
BELČÁKOVÁ, I. Krajina - predmet vzdelávania a výskumu. Bratislava : Perfekt, 2010. 245 s. ISBN 978-80-8046-452-3.
BELČÁKOVÁ, I. Krajinnoekologické determinanty plánov rozvoja a obnovy vidieka v Slovenskej republike. ALFA : Architektonické listy, s. 11--16.
BARANČOKOVÁ, M. -- KRAJČÍ, J. -- KOLLÁR, J. -- BELČÁKOVÁ, I. Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences :, 2010. 890 s. ISBN 978-80-89325-16-0.
BELČÁKOVÁ, I. Landscape Management. Theory and practice. Bački Petrovac : Akva Rojal doo, 2013. 95 s. ISBN 978-86-89665-00-0.
BELČÁKOVÁ, I. Ochrana, tvorba a manažment krajiny. Bratislava : Trio Publishing, 2013. 128 s. ISBN 978-80-89552-37-5.
BELČÁKOVÁ, I. Významné hodnoty vidieckej krajiny a ich únosné využitie pre rekreáciu a poznávaciu turistiku - na príklade obce Podkonice. Ekologické štúdie, s. 40--49. ISSN 1338-2853.

Odporúčaná:
Belčáková, I. Krajinnoekologické determinanty plánov rozvoja a obnovy vidieka v Slovenskej republike. ALFA : Architektonické listy FA STU roč.7, č. 2/A : Architektonické listy. s. 11–16. ISSN 1135-2679.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
CDE
FX
50,0 %
25,0 %
25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 20. 03. 2020.

Typ výstupu: