14. 12. 2019  12:29 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-VHSU - Vodohospodárske sústavy (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-VHSU
Názov predmetu: Vodohospodárske sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola riešenia zadávaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť poznatky z navrhovania nádrží a vodohospodárskych sústav, základné znalosti o potrebách nárokov na vodu pre konzumentov s prírodnými i umelými vodnými zdrojmi. Vodohospodárske sústavy, prvky a väzby, funkcia. Sólo nádrže i nádrže pracujúce vo vodohospodárskej sústave. Jednoúčelové a viacúčelové VS. Previazanie s okolím a požiadavky konzumentov na vodu. Riadenie nádrží a sústav, vrátane „on-line“. Problémy interakcie s prostredím.
 
Stručná osnova predmetu:
• Typológia vodných zdrojov -- VZ podľa pôvodu (prírodné, umelé) a ich rizika.
• Deterministické a modelované prietokové rady. Metódy modelovania prietokových radov.
• Štatistické metódy určovania objemov nádrží.
• Kompenzačné riadenie odtoku. Kaskáda nádrží.
• Sólo nádrže a plnenie vodohospodárskej funkcie pre viacero účelov. Metódy riešenia.
• Vodohospodárske sústavy, podstata a význam v spoločnosti.
• Vodohospodárske sústavy s jedným i viacerými účelmi (JVS, VVS), kritériá optimality.
• Spoľahlivosť VZ a spoľahlivosť nádrží a VS.
• Vplyv globálnych zmien na kapacitu VZ a ich riadenie "on-line".
• Väzba nádrží a VS na prírodné a urbanizované prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
BEDNÁROVÁ, E. -- LUKÁČ, M. -- ŠTEFÁNEK, J. Nádrže a vodohospodárske sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 277 s. ISBN 80-227-0376-1.
PATERA, A. -- VOTRUBA, L. Hospodaření s vodou. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1991. 216 s. ISBN 80-01-00699-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
50,0 %21,4 %14,3 %0 %14,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: