25. 10. 2020  3:30 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-EX_K - Exkurzia (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-EX_K
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť a správne vypracovaný elaborát z exkurzie
 
Výsledky vzdelávania:
Zámerom exkurzie je prezentovať študentom na konkrétnych projektoch a úpravách výsledok krajinnárskych projektov, ich prínos ako aj poznatky s prevádzkou realizovaných projektov. Praktické ukážky realizovaných zmien krajinnej štruktúry, ich prednosti a nedostatky.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
• Navštívenie miest obnovy a revitalizácie tokov s cieľom vysvetliť ich vplyv na biologické procesy a ekosystémy.
• Návšteva na malých vodných nádržiach, rybníkoch a priehrad veľkých riek.
• Návšteva zavlažovacích systémov, významných záhrad a parkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
REHÁČKOVÁ, T. -- PAUDITŠOVÁ, E. Vegetácia v urbánnom prostredí. Bratislava : CICERO, s.r.o., 2006. 132 s. ISBN 80-969614-1-1.

Odporúčaná:
HEINIGE, V. a kol.: Hydromelioračné stavby. STU, Bratislava, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Typ výstupu: