24. 10. 2020  0:45 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-IGHYD - Inžinierska geológia a hydrogeológia (SvF - 2020/2021 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-IGHYD
Názov predmetu: Inžinierska geológia a hydrogeológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie komplexného prehľadu o inžinierskogeologickom prieskume pre pozemné, inžinierske, dopravné, vodné a podzemné stavby. Zvlášť budú rozobrané zásady inžinierskogeologického prieskumu v územiach s výskytom geodynamických javov. Získanie základných vedomostí z hydrogeológie s ohľadom vplyvu podzemných vôd na zakladanie stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie základných zložiek inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov staveniska.
Metódy inžinierskogeologického prieskumu
Inžinierskogeologický prieskum pre hodnotenie stability svahov a metódy jej zabezpečenia
Všeobecné úlohy inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre zakladanie stavieb
Inžinierskogeologický prieskum pre dopravné stavby
Inžinierskogeologický prieskum pre hydrotechnické stavby
Inžinierskogeologický prieskum pre podzemné stavby.
Inžinierskogeologický prieskum staveniska so zložitými geotechnickými pomermi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALGOT, J. -- KOPECKÝ, M. Inžinierska geológia a hydrogeológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 215 s. ISBN 80-227-1912-9.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.
MELIORIS, L. -- MUCHA, I. -- POSPÍŠIL, P. Podzemná voda: Metódy výskumu a prieskumu. Bratislava : Alfa, 1988. 429 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 31. 03. 2020.

Typ výstupu: