23. 10. 2020  11:50 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-OZE - Obnoviteľné zdroje energie (SvF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-OZE
Názov predmetu:
Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
teória a technika prostredia budov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
teória a technika prostredia budov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná práca so zoznamom citovaných publikácií doplnený anotáciami
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z oblasti navrhovania energetických systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie najmä pre nízkoenergetické objekty, s ohľadom na meraciu, regulačnú a riadiacu techniku podľa smerníc európskej únie. Pripraviť študenta na realizáciu metodiky hodnotenia stupňa energetickej efektívnosti energetických systémov využívajúcich slnečnú energiu, energiu geotermálnych vôd a prostredia budov, biomasy a bioplynu. Analyzovať podmienky premeny slnečnej energie na iné formy energie a definovať termomechanické a termodynamické stavy pri ich prevádzkovaní vo vzťahu k stupňu efektívnosti v budove.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov energie. Energeticky využiteľný potenciál a vplyv na návrh systémov pre zásobovanie budov energiami. Prenos tepla v sústavách na báze slnečnej energie, energie geotermálnych vôd a energie prostredia.
Navrhovanie energetických systémov a určenie stupňa efektívnosti za účelom certifikácie energetickej náročnosti budov. Modelovanie prevádzkových stavov rôznych energetických systémov a vyhodnotenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v budovách. Simulácia prenosu energie v systémoch a určenie stupňa efektívnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie. Bratislava : Jaga, 2001. 271 s. ISBN 80-88905-12-5.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
CIHELKA, J. Sluneční vytápěcí systémy. Praha : SNTL, 1984. 206 s.
PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- FÜRI, B. Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009. 221 s. ISBN 978-80-8076-075-5.
LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
BABIAK, J. -- OLESEN, B W. -- PETRÁŠ, D. Low Temperature Heating and High Temperature Cooling. Brussels: REHVA, 2013. 108 s. ISBN 2-9600468-6-2.
PETRÁŠ, D. Vnútorné prostredie budov. In Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny. Bratislava: Eurostav, 2013, s. 24--27. ISBN 978-80-89228-36-2.
PUSTAYOVÁ, H. -- PETRÁŠ, D. -- OLESEN, B W. The relationship between energy performance and indoor environment of dwelling building in the process of refurbishment. In Healthy Buildings 2012 [elektronický zdroj]: 10th International Conference, Brisbane,Australia,8.-12.7.2012. Brisbane : Queensland University of Technology, 2012, ISBN 978-1-921897-40-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ján Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 31. 03. 2020.

Typ výstupu: