27. 10. 2020  22:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-TES - Technológia stavieb - vybrané state (SvF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-TES
Názov predmetu: Technológia stavieb - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológia stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy 40%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z oblasti technológie stavania a z procesu prípravy stavieb na strane stavebníka aj zhotoviteľa stavby. Rozoberajú sa hlavné etapy a odlišnosti prípravy, ich nadväznosť a význam pre kvalitu hotového diela. Predmet sa zameriava na objektové procesy a ich priestorovú, časovú a technologickú štruktúru, organizáciu výrobných procesov a návrh metód stavby objektov. Predmet formuje poslucháča na schopnosť pôsobiť v príprave a pri riadení výstavby v oblasti návrhu metód stavby objektov, organizácie časového postupu výstavby a zabezpečovaní kvality v procese prípravy a realizácie stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Analýza stavebných procesov
Technológie stavebných procesov pri realizácii a rekonštrukciách stavieb
Príprava stavieb, účastníci, vzťahy, zabezpečenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizátorov diela, oprávnenia
Príprava verejných prác, príprava ostatných stavieb, stavebný zámer, obsah, forma, vstupy a výstupy, spracovatelia
Projekt organizácie výstavby, účel, obsah
Predvýrobná, výrobná a prevádzková príprava stavieb zhotoviteľom, obsah, význam prípravy zhotoviteľa pri verejnom obstarávaní
Organizačné štruktúry účastníkov výstavby
Členenie stav. objektov, technologické etapy a ich určenie, triedenie stav. objektov
Modelovanie priebehu výstavby, štruktúra objektových procesov, časové diagramy, harmonogram, cyklogram, sieťový graf, výkaz výmer, časové ohodnocovanie, sledovanie činností
Organizácia výrobných procesov, motivácia, komunikácia, princípy
Manažérstvo kvality v procese prípravy a realizácie stavby v zmysle požiadaviek ISO 9001:2000
Ochrana životného prostredia pri výstavbe v zmysle požiadaviek ISO 14 000
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb 2. Bratislava : Alfa, 1993. 271 s. ISBN 8005011601.
MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 185 s. ISBN 80-227-1444-5.
GAŠPARÍK, J. Manažérstvo kvality v stavebníctve. Bratislava : Jaga, 2000. 174 s. ISBN 80-88905-13-3.
SEELEY, I H. Building technology. London,: 1990. 250 s.

Odporúčaná:
1. GAŠPARÍK,J.: Realizácia stavieb 1, 1. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
2. GAŠPARÍK,J.: Realizácia stavieb 2, 2. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
3. Gašparík,J.-Makýš,P.-Búciová,M.-Hulínová,Z.-Szalayová,S..:Realizácia stavieb . Vydavateľstvo STU Bratislava, 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Michal Božík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viera Somorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 31. 03. 2020.

Typ výstupu: