26. 1. 2020  4:49 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPI_B - Princípy počítačového inžinierstva (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PPI_B
Názov predmetu: Princípy počítačového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa úroveň a aktivita na cvičeniach a vypracovanie zadaní - 25% z celkového hodnotenia predmetu.
Oneskorené odovzdanie zadaní bude sankcionované bodovým postihom -- 50% bodov/týždeň.
Priebežné testy - 15% z celkového hodnotenia predmetu.

Podmienkou účasti na skúške je získanie minimálne 50 % maximálneho priebežného bodového hodnotenia.
Písomná skúška tvorí 60% celkového hodnotenia predmetu.
Na úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z maximálneho bodového hodnotenia skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných princípoch počítačového inžinierstva s dôrazom na návrh digitálnych systémov. Pochopí, ako pracuje hardvér počítača na najnižšej úrovni, aká je jeho organizácia a aká je úloha operačného systému.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod
1. Základná koncepcia počítačových systémov
2. Logická úroveň a stavba počítačových systémov
3. Hlavné podsystémy digitálnych počítačov
3.1. Prepojovací podsystém počítača
3.2. Základná koncepcia procesora
3.3. Pamäťový podsystém počítača
3.4. Vstupný a výstupný podsystém počítača
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRAJČOVIČ, T. Počítače. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 157 s. ISBN 80-227-1399-6.
FRIŠTACKÝ, N. -- KOLESÁR, M. -- KOTOČOVÁ, M. Číslicové počítače: Logický návrh číslicových počítačov. Bratislava : STU v Bratislave, 1988. 236 s.
JELŠINA, M. -- HAULIŠ, M. -- DZURIAK, M. -- ÁDÁM, N. Architektúry počítačových systémov: technické prostriedky praktiká. Košice : Elfa, 2002. 218 s. ISBN 80-8086-021-1.
FRIŠTACKÝ, N. -- KOLESÁR, M. Logické systémy. Bratislava : Alfa, 1990. 591 s. ISBN 80-05-00414-1.
FRIŠTACKÝ, N. Logické systémy: Sekvenčné obvody. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 134 s.
BAČA, J. Logické systémy.  [online]. 2014. URL: http://hornad.fei.tuke.sk/predmety/ls/LOGICKE_SYSTEMY_BACA_JAN.pdf.

Odporúčaná:
M. Morris Mano, Charles R. Kime, Tom Martin: Logic and Computer Design Fundamentals, Pearson Higher Education, Inc., 2015

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2638

ABCDEFX
9,5 %16,5 %23,7 %22,5 %11,3 %16,5 %
Vyučujúci: Ing. Peter Bakonyi (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Hudec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Krištofík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Mastiľak (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Pištek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2019
Schválil: Ing. Katarína Jelemenská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 27. 09. 2019.

Typ výstupu: