8. 12. 2019  1:29 Marína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ICP_B - Interakcia človeka s počítačom (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: ICP_B
Názov predmetu: Interakcia človeka s počítačom
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinný), 7. semester
informatika - bakalársky (povinný), 5. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 7. semester
internetové technológie - bakalársky (povinný), 5. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude:
jeden priebežný test za max. 10 bodov,
úlohy a aktivita na cvičeniach ohodnotené max. 40-timi bodmi.
V skúškovom období bude záverečná skúška za max. 50 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získal behom semestra menej ako 25 bodov. Jedná sa o body z priebežného testu plus body za úlohy a aktivitu na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom absolvovania tohto vyučovacieho predmetu je získať teoretické a praktické znalosti z oblasti interakcie človeka s počítačom ako i interakcie s technickými systémami celkovo. Predovšetkým osvojiť si metodiku základných princípov použiteľnosti a pravidiel návrhu a testovania používateľského rozhrania. V menších projektoch návrhov používateľského rozhrania sa študenti naučia aplikovať princípy iteratívneho návrhu používateškého rozhrania a využívať pritom získané teoretické vedomosti.
 
Stručná osnova predmetu:
- motivácia a história interakcie človeka s počítačom (Human-Computer Interaction)
- ľudské faktory, psychologické aspekty a vnímanie zmyslami
- modely interakcie (komunikácia a spolupráca), ciele, modely a kategórie používateľov
- metódy a princípy návrhu používateľských rozhraní, prototypovanie, scenáre, životný cyklus
- posudzovanie, hodnotenie a testovanie používateľských rozhraní
- podpora používateľa a požiadavky zainteresovaných (stakeholders)
- termín použiteľnosť (usability), metodické pravidlá a hodnotenie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINLAY, J. -- DIX, A. Human-Computer Interaction, 3rd Edition. Europe: Prentice Hall, 2004. 880 s. ISBN 0-13-046109-1.
PLAISANT, C. -- SHNEIDERMAN, B. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th Edition. Europe: Prentice Hall, 2010. 624 s. ISBN 0-32-153735-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2245

ABCDEFX
6,7 %18,0 %33,9 %27,1 %12,4 %1,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Bc. Tomáš Brza (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Grivalský (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Jakab (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Krupa (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Kuric, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Laco (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 25. 04. 2019.

Typ výstupu: