4. 6. 2020  4:32 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DBS_B - Databázové systémy (FIIT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DBS_B
Názov predmetu:
Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
informačná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 2. semester
internetové technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky získania kreditov:
- príprava a odovzdanie všetkých povinných zadaní a projektov
- získanie min. 20 bodov z projektu (45bodov)
- ziskanie min. 22 bodov zo záverečného testu 55 bodov - 55% / bodov výslednej známky

A : 92 - 100 %
B : 83 – 91 %
C : 74 – 82 %
D : 65 – 73 %
E : 56 – 64 %
FX : 0 – 55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Získať teoretické a praktické znalosti o dátovom modelovaní a databázových technológiách potrebné pre návrh a tvorbu aplikácií pracujúcich s databázou a správu databázových systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, motivácia a základné pojmy databázových systémov
2. Dátové modelovanie - konceptuálna úroveň, E-R model
3. Relačný model, transformácia konceptuálneho modelu na schému v relačnej databáze
4. Jazyk SQL - DDL, DML (základy SELECT)
5. Jazyk SQL - DML (JOIN,agregácie)
6. Jazyk SQL - Constraints, Views
7. O/R mapovanie
8. Normalizácia dátových modelov
9. Indexy, optimalizácia dopytov
10. ACID, Transakcie, Paralelizmus
11. Nerelačné databázové systémy (NoSQL)
12. Spracovávanie veľkých objemov dát (Big Data)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DATE, C. An Introduction to Database Systems. : Pearson Education, Inc., 2004. 1024 s. ISBN 0-321-18956-6.
MATIAŠKO, K. -- VAJSOVÁ, M. -- ZÁBOVSKÝ, M. -- CHOCHLÍK, M. Databázové systémy a technológie. STU v Bratislave FIIT, 2009. 693 s. ISBN 978-80-227-3035-8.
DATE, C. An introduction to database systems: Volume I. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1990. 854 s. ISBN 0-201-52878-9.
POKORNÝ, J. -- HALAŠKA, I. Databázové systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2003. 148 s. ISBN 80-01-02789-9.
POKORNÝ, J. Konstrukce databázových systémů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 166 s. ISBN 80-01-02898-4.
ELMASRI, R. -- NAVATHE, S. Fundamentals of Database systems. Upper Saddle River : Pearson Education International ;, 2007. 1123 s. ISBN 0-321-41506-X.

Odporúčaná:
SCHEBER, A. Databázové systémy. Bratislava : Alfa, 1988. 321 s.
LACKO, Ľ. SQL : kapesní přehled. Brno : CP Books, 2005. 96 s.
STRAKA, M. Vývoj databázových aplikací. Praha : Grada, 1992. 129 s. ISBN 80-85424-43-6.
DELIKÁT, T. Základy projektovania databázových systémov. Bratislava : DELINT, 2007. 207 s. ISBN 978-80-969613-0-6.
DELIKÁT, T. Základy databázových systémov. Bratislava : DELINT, 2006. 209 s. ISBN 80-969484-4-X.
Caché: Databáze postrelačního typu a tvorba aplikací. Brno : CP Books, 2005. 400 s. ISBN 80-251-0491-5.
LACKO, Ľ. Databáze. Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat s příklady v SQL Serveru a Oracle. Brno : Computer Press, 2003. 486 s. ISBN 80-7226-969-0.
LACKO, Ľ. SQL Hotová řešení: K okamžitému použití + CD. Brno : Computer Press, 2003. 298 s. ISBN 80-7226-975-5.
LACKO, Ľ. Web a databáze. Brno : Computer Press, 2001. 250 s. ISBN 80-7226-555-5.
Microsoft SQL Server 2005: Základy databází. Krok za krokem. Praha : Computer Press, 2007. 318 s. ISBN 978-80-251-1524-4.
LONEY, K. -- THERIAULT, M. Mistrovství v Oracle:: Kompletní průvodce tvorbou, správou a údržbou databází: platné pro Oracle 9i, 8i a 8. Praha : Computer Press, 2002. 860 s. ISBN 80-7226635-7.
BEGG, C. -- HOLOWCZAK, R. -- CONOLLY, T. Mistrovství – Databáze. Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
HERNANDEZ, M J. Návrh databází. Praha : Grada Publishing, 2006. 408 s. ISBN 80-247-0900-7.
LACKO, Ľ. Oracle. Správa, programování a použití databázového systému. Brno : Computer Press, 2007. 576 s. ISBN 978-80-251-1490-2.
Pokorný J.: Databázové systémy a jejich použití v informačných systémech. Academia 1992 Praha

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2549

A
B
C
D
E
FX
3,8 %14,3 %
28,4 %
23,0 %
15,1 %
15,4 %
Vyučujúci:
Ing. Rastislav Bencel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Boros, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Kunštár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Kuric, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Samuel Pecár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Elena Štefancová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Viktor Šulák (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 17. 04. 2020.

Typ výstupu: